RODO

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o tym, w jaki sposób i dla jakich celów Twoje dane osobowe będą przetwarzane i wyjaśni Twoje prawa wynikające z obowiązującego przepisów o ochronie danych. W celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych stosowane będą nowoczesne standardy zawodowe.

I

Korea Fuel-Tech Poland sp. z o.o. (zwana dalej „Firmą„) jest administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam w związku z relacjami biznesowymi, które powstały między Tobą jako podmiotem danych, a Firmą, lub w związku z relacjami biznesowymi, które powstały między Firmą, a podmiotem, w imieniu i na rzecz którego działasz, co jest konieczne do podjęcia działań przed nawiązaniem stosunków handlowych zgodnie z Twoim żądaniem, lub wnioskiem podmiotu, w imieniu i na rzecz którego działasz (zwane dalej relacjami biznesowymi).

II

O ile nie uzgodniono inaczej, Firma będzie przetwarzać tylko dane osobowe wymagane w związku z naszymi relacjami biznesowymi. Obejmuje to Twoje dane kontaktowe, w szczególności imię i nazwisko, nazwę podmiotu, w imieniu  i na rzecz którego działasz, twoje stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, inne dane kontaktowe, Twój podpis oraz dane dotyczące działalności gospodarczej, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego upoważnienie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpis do właściwego rejestru, w tym dane w nim zawarte,  numer rachunku i odpowiednią kwotę, a także dane niezbędne do ochrony praw Firmy, w szczególności dane dotyczące Twojej wiarygodności finansowej; należności i zobowiązań spodziewanych lub poniesionych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

III

Twoje dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Ciebie, w szczególności podczas nawiązywania kontaktów biznesowych, przez udział w procedurze selekcji kontrahentów przez Firmę, przez przyjęcie zamówienia, przez złożenie Firmie oferty dotyczącej ewentualnych przyszłych transakcji ,lub w inny sposób. Nie pozyskujemy danych osobowych od osób trzecich. Nie podejmujemy żadnych automatycznych decyzji dotyczących Ciebie, ani nie tworzymy żadnych profili przy użyciu twoich danych osobowych.

IV

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie w celu: negocjowania i zawierania relacji biznesowych, komunikacji handlowej, realizacji wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych, a także ich rozwiązania, wypełnienia obowiązków prawnych, szczególnie w zakresie podatków i ceł, oraz ochronę praw i uzasadnionych interesów Firmy, a w szczególności w zakresie stosowania prawa do wad, roszczeń ,lub do ochrony praw przysługujących Firmie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście stosunków gospodarczych może być w szczególności wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt b) RODO, lub przetwarzania danych osobowych w uzasadnionym interesie Firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO, na przykład w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem danych kontaktowych podmiotu, lub przetwarzaniem niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych Firmy, na przykład w dziedzinie podatków i ceł, zgodnie z art. 6 par. 1 podpunkt d) RODO. Nieudostępnienie Firmie niezbędnych danych osobowych, możemy skutkować utrudnieniem lub uniemożliwieniem nawiązania  komunikacji biznesowej lub zapewnienia realizacji relacji biznesowych.

V

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach działalności biznesowej Firmy, możemy przekazywać dane osobowe również odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”), w których obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskie. Czyniąc to, będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych i podejmować odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

VI

Możemy przekazywać dane osobowe usługodawcom (takim jak dostawcy usług w chmurze) w Rzeczpospolitej Polskie, lub za granicą, w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu Firmy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takim przypadku zachowamy kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa, w określonym zakresie. W takich przypadkach podmioty te będą wykorzystywać dane osobowe w tych samych celach i na takich samych warunkach, jak opisane w niniejszym dokumencie.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, jeżeli sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w których to przypadkach możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa, lub aktywów, wraz z jego profesjonalnymi doradcami. Jeżeli Firma lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, dane osobowe  o partnerach biznesowych będące w posiadaniu Firmy, będą jednym z  jej przekazanych aktywów.

W przeciwnym razie żadna osoba trzecia nie będzie mieć dostępu do Twoich danych osobowych, chyba że jest to zobowiązanie prawne lub udzielisz nam na to pozwolenia.

VII

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez niezbędny okres czasu, w szczególności przez cały okres relacji biznesowych, co najmniej przez 10 lat od końca roku, w którym współpraca została zakończona. Będziemy również przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych Firmy, lub do momentu uregulowania roszczenia. Jeśli twoje dane osobowe są zawarte w dokumentach niezbędnych do celów podatkowych i / lub celnych lub do innych celów, które podlegają kontroli władz publicznych, Twoje dane będą przechowywane pod kątem możliwej inspekcji przez władze publiczne zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

VIII

Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych. W szczególności masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Jeśli korzystasz z tej usługi wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli chciałbyś przekazać swoje dane osobowe innemu kontrolerowi, przekażemy Ci dane osobowe, które nam przekazałeś i które zostały przetworzone w formacie przenośnym, który można odczytać za darmo. Chcemy się upewnić, że twoje dane osobowe są dokładne i aktualne, możesz również poprosić nas o poprawienie lub usunięcie wszelkich informacji, które Twoim zdaniem są niedokładne.

W przypadku któregokolwiek z powyższych wniosków, prosimy o przesłanie jasnego opisu swoich wymagań, w tym dotyczących danych osobowych, oraz podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz daty urodzenia jako dowodu tożsamości na adres e-mail podany poniżej. Możemy wymagać dodatkowego dowodu tożsamości w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe lub chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami pod wskazanym poniżej adresem e-mail.

IX

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych partnerów handlowych zostało zaktualizowane w maju 2018 r. W przypadku zmiany procedur opisanych w niniejszym oświadczeniu zmiana ta zostanie ogłoszona na stronach internetowych KFTP. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw lub masz jakieś konkretne prośby dotyczące swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym poniżej: iod@kftp.pl