O firmie

Firma Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. jest jedną ze spółek korporacji Korea Fuel-Tech Corporation z główną siedzibą w Korei Południowej. Korporacja powstała 22 lipca 1996 roku (wyłoniła się z firmy Korean Airtech powstałej w 1984 roku), w chwili obecnej w jej skład wchodzą oddziały w Chinach, Indiach oraz w Polsce.

Firma Korea Fuel-Tech Poland powstała 11 września 2007r., jej prezesem został Yong Seok Lee. Pod względem inwestycji i liczby planowanych zatrudnień zajmujemy drugie miejsce spośród przedsiębiorstw jakie zostały dotąd otwarte przez KFTC.

Firma Korea Fuel-Tech Poland posiada dwie fabryki, w Zabrzu oraz w Żorach. Głównym celem produkcji są elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, dla takich marek pojazdów jak Hyundai i Kia.

Firma Korea Fuel-Tech Poland zatrudnia ponad 500 wykwalifikowanych pracowników.

Misja firmy

KFTP (Korea Fuel-Tech Polska) jest wysoko wyspecjalizowaną firmą w zakresie wtrysku i rozdmuchu tworzyw sztucznych. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i montażu wewnętrznych części wtryskowych, rozdmuchowych oraz części układu paliwowego. Od ponad 11 lat (11.09.2007) wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów poszerzając nasze możliwości, aby spełnić każde wyzwanie. W tym celu rozwijamy z naszymi klientami produkty w celu rozwiązywania złożonych problemów z zakresu konstrukcji samochodów dla lepszej przyszłości.

"Budowanie wartości dla klienta poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań w innowacyjny i ekonomiczny sposób. Dzięki elementom bezpieczeństwa pracy (OHSAS 18001), wymogom systemu zarzadzania jakością w przemyśle samochodowym IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015 i ochronie środowiska chcemy spełnić wymagania naszych klientów, ustawodawcy, społeczne, akcjonariuszy oraz pracowników".

Key competence (Kluczowe kompetencje)

"Nasz produkt to nasi ludzie - nasza wiedza, umiejętności, pasja i różnorodność. Rozwój poprzez szkolenia, wymiany pomysłów i wyrażanie doświadczeń jest istotną naszej działalności. Tak wiec najpierw tworzymy ludzi, a później tworzymy nasze produkty.”

Family (Rodzina)

"Przez rodzinę rozumiemy ludzi razem ciągnących linę w tym samym kierunku, wzmacniających wspólne więzi i wzajemnie się wspierających. Widzimy trudności jako możliwości do zademonstrowania naszych umiejętności . Traktujemy się wzajemnie z szacunkiem, kurtuazją , uczciwością, uprzejmością."

Technical Leadership (Techniczne przywództwo)

"Nasza przewaga konkurencyjna oparta jest na ciągłym doskonaleniu naszych procesów i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań technicznych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań naszych klientów. Ponieważ jesteśmy dumni z tego co robimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Passion (Pasja)

"Pasja jest naszą siłą, dlatego pozwalamy znaleźć i rozwijać nasze pasje, aby zwiększać naszą siłę.”

Value to the Customer (Wartość dla Klienta)

"Widzimy rzeczy oczami naszych klientów i ciągle zadajemy sobie pytanie, jakiego poziomu jakości nasi klienci oczekują od nas - to oni nas definiują."

Authentic (Autentyczność)

"We wszystkim, co robimy, pozostajemy wierni sobie samym. Działamy integralnie, konsekwentnie i uczciwie we wszystkim co robimy. ”

Learning (Nauka)

"Wierzymy, że dobre warunki do nauki są sposobem na osiągnięcie pełnego potencjału każdej osoby i firmy. Wiedzę czerpiemy z dzielenia się doświadczeniami, zarówno tymi dobrymi jak i złymi w celu ciągłej poprawy naszej wydajności. Doskonalimy się również dzięki przyjmowaniu dobrych praktyk oraz studiom porównawczym.”

Unity (Jedność)

"Każdy jest inny, jednak kultura organizacyjna w KFTP jest jedna. To właśnie stanowi naszą siłę. To jest właściwie nasza siła. Cenimy kulturę otwartości w której każdy może być traktowany uczciwie i każdy ma możliwość wniesienia własnego wkładu.”

Environment (Środowisko)

"Tworzenie serdecznego środowiska pracy, gdzie każdy jest mile widziany i chciałby przynależeć. Dlatego jesteśmy otwarci i szczerzy w naszej komunikacji.”

Same Vision (Jedna wizja)

"Aby podążać za naszymi wartościami, konieczna jest zmiana podejścia. Postęp nie jest możliwy bez zmian, a ci, którzy mogą zmienić podejście, mogą zmienić przyszłość, ale jeśli chcesz zmienić przyszłość KFTP, najpierw musisz zacząć od siebie."

 

Polityka firmy

KFTP kieruje się przesłanką "Lepsze produkty, lepsza firma, lepsze życie z KFTP" w połączeniu z efektywnością ekonomiczną . Powyższa sentencja jest podstawą wszystkich działań w korporacji.

KFTP definiuje "Jakość" jako odpowiedzialność wszystkich pracowników w dążeniu do uzyskania za pierwszym razem bezbłędnej produkcji w ramach wszystkich działań firmy, aby osiągnąć cel Zero Defektów.

Najwyższe Kierownictwo podziela świadomość, że jakość jest najważniejsza dzięki ciągłemu zwiększaniu wiedzy na temat naszych klientów, partnerów biznesowych, produktów i procesów.

Podążając za tym celem, zamierzamy skutecznie rozwijać talenty i kompetencje wszystkich pracowników, partnerów, oraz produkty i procesy. Nasze produkty będą zatem opracowywane i produkowane w solidnych procesach w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny w ramach aktualnego stanu wiedzy. W tym celu zobowiązujemy się do ustanowienia i ciągłego doskonalenia naszego systemu jakości, który jest zgodny z prawem, wymaganiami klientów oraz standardami ISO 9001 i / lub IATF 16949. Wszystko to robimy, aby zaspokoić lub przewyższyć standardy doskonałości, jakich oczekują od nas interesariusze. Szczególną odpowiedzialnością najwyższego kierownictwa jest zapewnienie ciągłego doskonalenia poprzez ustalanie mierzalnych celów jakości oraz zapewnienie odpowiednich zasobów do analizy i przeglądu wszystkich aspektów systemu jakości. Ta aktywność jest wykonywana podczas regularnego przeglądu zarządzania. Ta polityka jest zakomunikowana i zrozumiana w ramach organizacji, ponadto jest dostępna dla wszystkich i będzie poddawana regularnym przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności. Jest ona komunikowana nowym pracownikom podczas szkolenia w miejscu pracy. Ponieważ polityka jakości jest częścią planu szkoleniowego dla wszystkich. Powyższa udokumentowana informacja jest kontrolowana przez nasz proces przechowywania dokumentów i zapisów KFTP−QP−06.

Zarząd KFTP uważa również, że najbardziej skuteczną strategią konsolidacji osiągniętych celów i tendencji do ciągłej poprawy wyników jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem zgodnego z następującymi normami : ISO 14001:2015 (w zakresie środowiska), OHSAS 18001:2007 (w zakresie bezpieczeństwa).

Polityka ta jest przekazywana i zrozumiała w organizacji, publicznie dostępna (dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron oraz została zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu firmy KFTP), regularnie sprawdzana co do przydatności i adekwatności oraz wspiera strategiczny kierunek rozwoju organizacji. Polityka jest odpowiednia do celu istnienia organizacji i jej kontekstu, w tym charakteru i skali wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług.

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 Firma KFTP akceptuje swoje obowiązki związane z bezpieczeństwem informacji i uznaje je za część swojej strategii biznesowej. Celem niniejszej polityki KFTP jest zapewnienie, że implikacje związane z bezpieczeństwem informacji są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach.

Cele KFTP:

  • Prowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który spełnia specyficzne wymagania klienta np. TISAX i jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami, plus inne wymagania, do których się zapisujemy
  • Ciągłe ulepszanie naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa informacji poprzez rozwój, osiągnięcie i monitorowanie jasnych i wymiernych celów i zadań
  • Zaangażowanie w wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji dla zainteresowanych stron
  • Zapewnienie zgodności kluczowych dostawców i wykonawców z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa informacji KFTP
  • Zapewnienie naszym pracownikom skutecznych szkoleń w celu zwiększenia ich świadomości i zrozumienia odpowiedzialności związanej z bezpieczeństwem informacji.

Niniejsza polityka stanowi ramy dla ustalenia i przeglądu naszych celów w zakresie bezpieczeństwa informacji i będziemy mierzyć nasze wyniki w odniesieniu do tej polityki.

 

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania KFTP określa oczekiwane zachowania dla wszystkich pracowników KFTP.
KFTP będzie prowadzić swoją działalność uczciwie, bezstronnie, w sposób etyczny i właściwy, w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz zgodnie z wartościami KFTP.
Prowadząc swoją działalność, integralność musi leżeć u podstaw wszystkich relacji biznesowych, w tym także z klientami, dostawcami, społecznościami i pracownikami.

Najwyższe standardy etycznego postępowania w biznesie są wymagane od pracowników KFTP w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Posiadamy politykę zerowej tolerancji dla:

-niebezpiecznych, nielegalnych lub nieetycznych praktyk pracowniczych

-przemocy i agresji

-dyskryminacji, znęcania się i nękania

-mszczenia się wobec każdego, kto mówi i robi to, co należy robić.

 

Polityka alarmowa

Polityka alarmowa KFTP ma na celu pomóc w wypowiadaniu się w sytuacjach, w których podejrzewa się, że ma miejsce niebezpieczna, nielegalna, szkodliwa lub oszukańcza działalność lub gdy ktoś ze współpracowników jest źle traktowany. KFTP prowadzi swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości i  oczekuje, że  te same standardy zostaną zachowane we wszystkim, co robimy. Zgodnie ze standardem KFTP, jeśli zaistnieje problem z kolegą lub partnerem biznesowym,  początkowo powinien on zostać omówiony z tą osobą. Jeśli nie jest to możliwe, należy porozmawiać z przełożonym lub pracownikiem działu kadr.

 

Polityka anty-korupcyjna

KFTP zobowiązuje się prowadzić działalność w sposób etyczny i uczciwy oraz zobowiązuje się wdrażać i egzekwować politykę, która zapobiega przekupstwu.   KFTP ma zerową tolerancję dla przekupstwa i działań korupcyjnych. Staramy się działać profesjonalnie, uczciwie i rzetelnie we wszystkich działaniach biznesowych i innych relacjach, niezależnie od miejsca w kraju, w którym działamy.
W kontekście tej polityki osoba trzecia oznacza każdą osobę lub organizację, z którą nasza firma spotyka się i pracuje. Odnosi się do aktualnych i potencjalnych klientów, dostawców, kontaktów biznesowych, doradców oraz instytucji rządowych i publicznych.

KFTP będzie stale przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących zwalczania przekupstwa i korupcji we wszystkich obszarach, w których działamy.  Ta polityka przeciwdziałania przekupstwu dotyczy wszystkich pracowników (tymczasowych, z umowa na czas określony lub stałych), konsultantów, wykonawców, trenerów, pracowników oddelegowanych, pracowników sezonowych, pracowników agencji, wolontariuszy lub wszelkich innych osób z nami związanych (w tym stron) lub jakiejkolwiek naszej filii oraz ich pracowników, bez względu na to, gdzie się znajdują (w Polsce lub jej granicami). Polityka ta dotyczy również wszystkich stron  występujących w imieniu KFTP.

KFTP akceptuje normalne i odpowiednie gesty gościnności i dobrej woli, o ile wręczanie lub otrzymywanie prezentów spełnia następujące wymagania:

– nie jest dokonywane z zamiarem wywierania wpływu na stronę, której jest ona udzielana, uzyskania lub nagradzania, utrzymania korzyści gospodarczej lub wyraźnej lub dorozumianej wymiany na korzyść lub korzyści.

– nie sugeruje, że oczekuje się rewanżu.

– jest podana w imieniu firmy, a nie w imieniu osoby.

– nie obejmuje gotówki ani ekwiwalentu pieniężnego

– jest to odpowiedni typ i wartość oraz podawane we właściwym czasie, biorąc pod uwagę przyczynę podarunku.

– est podawany / otrzymywany otwarcie, nie potajemnie.

Jako dobrą praktykę prezenty wręczane i otrzymane zawsze powinny zostać przekazywane do odpowiedniego kierownika. Prezenty od dostawców powinny być zawsze ujawniane. W przypadku przekupstwa lub korupcji, jeśli takowe miałoby miejsce w KFTP, zachęca się pracowników do zgłaszania własnych problemów na jak najwcześniejszym etapie kierownikowi lub kierownikowi zakładu.

 

 

Nasi klienci:

hyundai

 

Kia Vector Logo - Download Free SVG Icon | Worldvectorlogo

Nissan

MOBIS

Renault

Skoda

Volkswagen

Współpracujemy z :

Informacja o realizowanej strategii podatkowej:

Strategia podatkowa za rok 2022  : Informacja_link

Strategia podatkowa za rok 2021  : Informacja_link

Strategia podatkowa za rok 2020  : Informacja_link